micron softwareservice

จำหน่าย อบรม บริการ ให้คำปรึกษา ดูแลรายปี คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี Formula โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมเงินเดือน GENiUS โทร. 0-2962-1433-35 ,089-798-4404


          เพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานทั้งแบบกะและประจำ ประหยัดเวลาและแม่นยำกว่า ด้วยการคำนวณจำนวนชั่วโมง

ทำงาน ล่วงเวลา จำนวนวันทำงานล่วงเวลา จำนวนวันทำงาน, วันขาด, วันสาย และวันลาต่างๆ โดยประมวลผลจากเครื่องบันทึกเวลา พร้อมสรุป

เป็นรายบุคคลแบบอัตโนมัติ สามารถโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้ทันที ง่ายต่อการคำนวณค่าล่วงเวลาและภาษี ตรวจสอบควบคุม รวมถึงการ

ทำรายงานสรุปแยกเป็นบริษัทหรือแผนก เพื่อใช้ประเมินผลการมาปฏิบัติงานได้

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ

     1. ใช้ได้กับเครื่องรูดบัตรทุกประเภท ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

     2. ต้องทำงานร่วมกับ ระบบบัญชีเงินเดือน(GENiUS-PR For Windows) ไม่สามารถใช้งานอิสระได้

     3. รองรับการเข้างานหลายกะ

     4. การคำนวณเวลาเข้างาน และเวลาเลิกงาน เปลี่ยนแปลงตามกะการทำงานโดยอัตโนมัติ

     5. การคำนวณค่าล่วงเวลา จะถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว

     6. ลงตัวทุกรูปแบบ ทั้งบริษัทที่มีพนักงานกลุ่มเดียว พนักงานหลายกลุ่ม หรือมีการใช้เครื่องรูดบัตรร่วมกันหลายบริษัท

     7. พนักงานสามารถเปลี่ยนกะการทำงานชั่วคราวได้

     8. กำหนดประเภทการลาต่างๆ ได้สูงถึง 20 ประเภท นอกเหนือจากที่ระบบจัดไว้ ซึ่งสามารถระบุลงลึกได้ว่า จะมีการจ่ายค่าจ้างหรือไม่ก็ได้

     9. บันทึกการลาได้หลากรูปแบบ ทั้งแบบช่วงระยะเวลา ชั่วโมง วัน หรือติดต่อกันหลายวัน

     10.กำหนดการปัดเศษล่วงเวลาการทำงานได้

     11.รวบรวมจัดเก็บประวัติการมาปฏิบัติงานของพนักงานได้ตลอดปีการทำงานปัจจุบัน

     12.ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลก่อนโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีเงินเดือนได้

     13.ครบถ้วนด้วยรายงานที่สมบูรณ์แบบเพื่อการตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บ ได้แก่

          * รายงานข้อมูลดิบจากเครื่องบันทึกเวลา

          * รายงานเวลารูดเข้า-ออก

          * รายงานสรุปชั่วโมงค่าล่วงเวลา

          * รายงานตารางเวลาทำงาน

          * รายงานการลางาน

          * รายงานปฏิทินการทำงานและวันหยุด

          * รายงานกะการทำงานมาตรฐาน

          * รายงานการมาปฏิบัติงาน

          * รายงานรายได้ค่ากะ

     14.รองรับการรูดบัตรเข้า-ออก 2 คู่เวลา หรือ 4 ครั้งต่อวัน (เวลาปกติ 1 คู่ และช่วงล่วงเวลา 1 คู่)

     15.รองรับการทำงานถึง 23.59 น.หรือกะการทำงานแบบไม่ข้ามคืน


Copyright © 2015-2016. All Rights Reserved.

บริษัท ไมครอน ซอฟแวร์เซอร์วิส จำกัด

47/66 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2962-1433-35 แฟกซ์ 0-2962-0238 Hotline 089 798 4404 email. info@micronandsoftwareservice.com