micron softwareservice

จำหน่าย อบรม บริการ ให้คำปรึกษา ดูแลรายปี คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี Formula โปรแกรมบัญชี Express โปรแกรมเงินเดือน GENiUS โทร. 0-2962-1433-35 ,089-798-4404


รับมืองานเอกสารจำนวนมาก ให้อยู่หมัดได้ ให้การค้นหา ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลของพนักงานสะดวกรวดเร็ว ตัดปัญหาความผิดพลาดจากการคำนวณและการบันทึกข้อมูล ลดความยุ่งยากต่างๆ รวมถึงความซ้ำซ้อนของงาน ทั้งในการจ่ายภาษีเพิ่มเติมหรือการขอภาษีคืนภายหลัง พร้อมรายงานสรุปยอดการจ่ายเงินแยกตามโครงสร้าง เช่น จัดทำรายงานส่งกรมสรรพากร, สำนักงานประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนทดแทน, กรมแรงงาน, ธนาคาร และรายงานใช้ภายใน สรุปให้ผู้บริหารและฝ่ายบัญชี ชัดเจน วิเคราะห์ง่าย ตอบปัญหาและข้อสงสัยในเรื่องการคำนวณภาษี แสดงสถิติ สรุป เพื่อง่ายต่อการวางแผนการจ่ายค่าตอบแทนงวดต่อไปได้ดียิ่งขึ้น


แฟ้มค่าเริ่มต้นของระบบแฟ้มข้อมูลพนักงานโดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ

   1. ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน

   2. บันทึกข้อมูล ประวัติ และรูปภาพพนักงาน พร้อมชื่อ-นามสกุล ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

   3. แก้ไขข้อมูลง่าย พร้อมระบบตรวจสอบผลการคำนวณภาษีที่แม่นยำ

   4. เลือกวิธีคำนวณภาษีได้ 2 แบบ ตามความถนัด คือ แบบปรับเองตามเดือน และ แบบคูณ 12

   5. กำหนดจ่ายเงินแก่พนักงานได้ถึง 4 รูปแบบ คือ รายเดือน รายวัน รายชั่วโมง และรายเหมา

   6. เลือกวิธีหักภาษีตามนโยบายบริษัทได้ 3 แบบ คือ นายจ้างออกให้ครั้งเดียว นายจ้างออกให้ตลอดไป และหักภาษี ณ ที่จ่าย

   7. กำหนดงวดการจ่ายเงินได้สูงสุด 4 งวดต่อเดือน รองรับการเปลี่ยนงวดการจ่ายได้ตลอดทั้งปี

   8. สามารถเลือกคำนวณภาษีทุกงวด หรือเฉพาะงวดสุดท้าย

   9. รองรับการหักเงินวันขาด ทั้งแบบรายได้ต่อวันและตามค่ามาตรฐานที่กำหนด

   10.รองรับการหักเงินมาสายและออกก่อนแบบรายได้ต่อวัน ตามจำนวนครั้ง และตามเวลา

   11.ปัดเศษสตางค์ตามที่กำหนดอัตโนมัติ

   12.สามารถเปลี่ยนกฏเกณฑ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง

   13.กำหนดรูปแบบการจ่ายรายได้ ค่าล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้สูงสุดถึง 20 รายการ

   14.รองรับการจ่ายเงินประกันสังคม

   15.รองรับการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งบาทและเปอร์เซ็นต์

   16.มีระบบการปรับอัตราเงินกองทุนตามช่วงอายุงาน

   17.รองรับการหักเงินกู้ยืมจากบริษัท

   18.รองรับการคำนวณภาษีชดเชยตามกฏหมายแรงงาน

   19.รองรับการจ่ายเงินโบนัส ทั้งแบบจ่ายแยกและจ่ายพร้อมเงินเดือน

   20.รองรับการปรับอัตราเงินเดือน ทั้งแบบรายคน แบบเป็นช่วง ทั้งบาทและเปอร์เซ็นต์

   21.รองรับลักษณะการจ้าง คือ ประจำ, ทดลองงาน, พนักงานชั่วคราว, และฝึกงาน

   22.สามารถจัดการการบรรจุเป็นพนักงานเมื่อครบกำหนด

   23.โอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกหน่วยงาน อาทิ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, สปส1-10, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ

      โอนเงินผ่านธนาคารมากกว่า 20 ธนาคาร

   24. ครบถ้วนด้วยรายงานที่สมบูรณ์แบบ และการนำส่งในรูปสื่ออิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ 

            รายงานส่งกรมสรรพากร

               - ภ.ง.ด.1

               - ภ.ง.ด.1ก

               - ภ.ง.ด.91

               - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50 ทวิ)

            รายงานส่งสำนักงานประกันสังคม

               - รายละเอียดการส่งเงินสมทบ สปส.1-10(ส่วนที่1),สปส.1-10(ส่วนที่2)

               - แบบแจ้งการรับประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03)

               - แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)

               - รายงานทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07)

               - รายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก)

            รายงานอื่นๆ

               - รายงานเงินสำรองเลี้ยงชีพ

               - รายงานทะเบียนลูกจ้างประจำปี

               - เอกสารใบจ่ายเงินเดือน (Pay slip)

               - รายงานโอนเงินผ่านธนาคาร

               - รายงานสรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย-ภาษีประจำงวด และประจำปี

               - รายงานค่าล่วงเวลา

               - หนังสือรับรองการทำงาน / รับรองเงินเดือน

               - จดหมายแจ้งพนักงานพ้นทดลองงาน

ื               - รายงานเกี่ยวกับการพนักงานกู้ยืมเงินบริษัท

               - รายงานวิเคราะห์การปรับอัตราเงินเดือน

               - รายงานสถานะพนังาน แสดงวันเกิด อายุ และอายุงานของพนักงาน

               - รายงานเปรียบเทียบผลต่างเดือนปัจจุบัน กับเดือนที่แล้ว             

   25. มีระบบช่วยคำนวณประมาณการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)ของพนักงานได้

   26. รองรับการเบิกใช้ และจ่ายให้เกี่ยวกับค่าสวัสดิการของพนักงาน แสดงรายงานค่าสวัสดิการคงเหลือใช้ไปแบบเป็นรายปีหรือ

       แบบสะสมก็ได้

   27. มีระบบช่วยประเมินเงินชดเชยกรณีเกษียณอายุล่วงหน้าได้ เพื่อให้บริษัทฯ ทราบรายจ่ายล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นจากการจ่ายเงิน

       ชดเชยกรณีออกจากงาน

   28. มีระบบตรวจสอบอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (Turn Over Report)


Copyright © 2015-2016. All Rights Reserved.

บริษัท ไมครอน ซอฟแวร์เซอร์วิส จำกัด

47/66 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0-2962-1433-35 แฟกซ์ 0-2962-0238 Hotline 089 798 4404 email. info@micronandsoftwareservice.com